REIKI INOM SJUKVÅRDEN

Reiki på sjukhus runt om i världen, och vi hoppas på att även svenska sjukhus börjar använda sig av  denna komplementärmedicin i vården.

Reiki på sjukhus i andra länder

www.seucourong.com/reiki/forskning

Här kan du gå in och se forskningsresultat från hela världen som är gjord på REIKI och också vilka sjukhus som använder sig av REIKI som ett komplement inom vården.

Svensk studie om Reiki vid alkoholavvänjning

Det har publicerats en hel del vetenskaplig Reikiforskning, men ännu inte från Sverige. I februari 2015 startade en liten pilotstudie i Göteborg om upplevelser av Reikibehandling vid avvänjning av alkoholberoende. Det är en kvalitativ studie inom ramen av en vårdvetenskaplig masterexamen. Projektet sker i samarbete med Secourong, Human Touch, en avvänjningsklinik, Göteborgs Universitet, samt flera Reikiutövare. Studien beräknas bli avslutad i december 2016. I höst tas inga fler patienter in i studien, utan nu är det enbart analys och redovisning av resultatet.

Klinisk dokumentation utomlands

I flera länder är Reiki uppskattad som en effektiv och värdefull omvårdnads- och behandlings-metod och är integrerad inom den etablerade vården. I den vårdvetenskapliga litteraturstudien på kandidatnivå 1998, ”Healing som omvårdnad – ett komplement i den etablerade vården?” beskrivs forskning och klinisk användning av energihealings-metoder. På den tiden var Reiki relativt outforskad och odokumenterat. Nu har det hänt mycket inom Reikiområdet, vilket beskrivs i den vårdvetenskapliga litteraturstudien på masternivå ”Den energimedicinska metoden Reiki”, vilken avslutades våren 2016. I studien fokuseras på vetenskaplig forskning samt beprövad erfarenhet inom klinisk vård. Reikimetoden granskas generellt – alla användningsområden, men det finns även specifikt fokus på Reikis effekt vid psykiatriska besvär. Numera erbjuds Reikimetoden på över 800 sjukhus i USA  (Clark, 2013). I vissa delstater är det t.o.m. ett krav att sjuksköterskan är utbildad i någon energimedicinsk metod som Reiki. Även i Norge kan man använda Reiki och liknande energimetoder inom vården, även om det inte är så utbrett ännu. Så Sverige är ganska ensamt om att stänga ute alla sådana metoder från vården. Enligt Patientsäkerhetslagen ska alla metoder inom vården vila på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, men Socialstyrelsen verkar inte vara så intresserad av att se på ny kunskap och utvärdera den. När forskningsmaterial om Reiki serverats har de inte velat diskutera utan bara sopat det under mattan. Troligtvis hänger det ihop med att Reiki baseras på energiteorier, vilket vidgar världsbilden långt utöver Newtons mekanik. Alla är inte redo för att se världen med nya ögon.

Källa.  www.seucourong.com/reiki/forskning